Czytaj więcej…"/>

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ NEOMEDIA.INFO ZASADY OGÓLNE

NEOMEDIA.INFO udostępnia serwis NEOMEDIA.INFO bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami. Wydawcą serwisu tematycznego NEOMEDIA.INFO jest AM MEDIA. Poniższy Regulamin i polityka prywatności NEOMEDIA.INFO określają zasady funkcjonowania serwisu internetowego NEOMEDIA.INFO.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

NEOMEDIA.INFO opracowało niniejszy dokument mając na uwadze m.in. ochronę prywatności Użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. NEOMEDIA.INFO dba o to, aby informacje o Użytkownikach przechowywane w bazach danych NEOMEDIA.INFO nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane te potrzebne są m.in. do określenia upodobań użytkowników NEOMEDIA.INFO w celu doskonalenia serwisu. Chcemy, aby był on coraz ciekawszy i celniej trafiał do upodobań Użytkowników.
Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.). Informacje z danymi osobowymi i adresowymi o Użytkownikach wykorzystujemy jedynie w celu realizacji promocji i konkursów oraz przyznania nagród uznaniowych.

COOKIES, IP

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Użytkownika. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

NEOMEDIA.INFO przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:

- utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła
- lepszego dopasowania serwisów do potrzeb Użytkowników
- tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców
- prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika
- tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu NEOMEDIA.INFO. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach NEOMEDIA.INFO. W Serwisie prócz plików cookies zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookies, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

ZABRONIONE TREŚCI

W serwisie NEOMEDIA.INFO nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.
Zabrania się Użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości (utworów) takich jak: zdjęcia, grafiki, teksty, wideo oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

- zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe
- zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne
- obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne
- przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej
- naruszające prawo do prywatności
- zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora treści promujące
- zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu
- zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”
- dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum) zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść NEOMEDIA.INFO.

NEOMEDIA.INFO zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy NEOMEDIA.INFO. Treści zawierające takie informacje, o których mowa powyżej mogą być niezwłocznie zmienione lub usunięte przez NEOMEDIA.INFO. Użytkownicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika. NEOMEDIA.INFO ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, utworów samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez Użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają w/w normy, naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika, w przypadku złamania zasad regulaminu. W takim przypadku, jeśli Użytkownik naruszył prawa osób trzecich NEOMEDIA.INFO może przekazać posiadane informacje na temat Użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.

Wszystkie treści tworzone przez Użytkowników, sprzeczne w powyższym, po zgłoszeniu do moderatora serwisu poprzez e-mail na redakcja@neomedia.info lub z użyciem właściwego formularza, będą usuwane. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować i usunąć utwór wstawiony poprzez Użytkownika. NEOMEDIA.INFO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników ani nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie utworów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Ponadto NEOMEDIA.INFO nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:

- za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez Użytkowników lub też używania serwisu przez Użytkowników
- jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu www.neomedia.info, bądź też jego czasowej niedostępności
- jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie
- jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron serwisu
- naruszenia w jakikolwiek sposób przez Użytkowników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

NEOMEDIA.INFO zastrzega sobie prawo do:

- zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie
- czasowego zawieszania działania serwisu
- trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści
- niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika, w przypadku złamania zasad regulaminu.

W takim przypadku jeśli Użytkownik naruszył prawa osób trzecich NEOMEDIA.INFO może przekazać posiadane informacje na temat Użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających. Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

LINKI DO INNYCH STRON WWW

Na stronach serwisu NEOMEDIA.INFO mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe, o ile nie są one przekazywane w formie spamu. NEOMEDIA.INFO nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

PRAWA AUTORSKIE

Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w serwisu Dla-Kobiety.pl nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w ww. ustawie. Dane i informacje zawarte w serwisie NEOMEDIA.INFO są publikowane min. do celów informacyjnych.
NEOMEDIA.INFO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w serwisie NEOMEDIA.INFO, jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń i reklam oraz wszelkie treści tworzone przez Użytkowników serwisu. Użytkownik serwisu NEOMEDIA.INFO oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych do NEOMEDIA.INFO materiałów/utworów, w szczególności do zdjęć, tekstów i wideo (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na stronach www.neomedia.info). Ponadto Użytkownik oświadcza, iż ww. utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie w/w materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

Użytkownik upoważnia NEOMEDIA.INFO do dokonywania zmian w ww. Utworach, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych. Użytkownik upoważnia niniejszym NEOMEDIA.INFO do nieodpłatnego wykorzystywania ww. Utworów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach www.neomedia.info oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez NEOMEDIA.INFO wydawnictwach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia NEOMEDIA.INFO do wykorzystywania ww. Utworów w celach promocyjnych i reklamowych.

Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na ww. zdjęciach/wideo i upoważnia niniejszym NEOMEDIA.INFO do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej. Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie treści – udostępnianie materiałów za pośrednictwem serwisu www.neomedia.info wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. NEOMEDIA.INFO gwarantuje sobie jednocześnie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych treści w dowolny sposób. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Użytkownik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność.

ZMIANY W REGULAMINIE I POLITYCE PRYWATNOŚCI NEOMEDIA.INFO

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności NEOMEDIA.INFO. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników serwisu na stronach NEOMEDIA.INFO. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronach www.neomedia.info. Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu NEOMEDIA.INFO po wprowadzeniu zmian w regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

KONTAKT

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu NEOMEDIA.INFO, regulaminu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: redakcja@neomedia.info

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin i polityka prywatności NEOMEDIA.INFO wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie www.neomedia.info

Nie ma jeszcze komentarzy.

Zostaw opinię:

Protected by WP Anti Spam

Polecane

Udział koalicji w Sejmie rośnie

Szef klubu ludowców, Jan Bury, poinformował, że czworo posłów z koła Inicjatywa Dialogu (wcześniej w Ruchu Palikota) – Halina Szymiec-Raczyńska, Artur Bramora, Bartłomiej...

Kate Middleton była podsłuchiwana?

Nazwisko Kate Middleton widnieje na liście detektywa podejrzewanego o stosowanie podsłuchów. We wtorek Prokuratura Koronna (CPS) opublikowała skan dokumentu odpisu z odręcznym pismem...

Ciężki talibów los

Noc z poniedziałku na wtorek była sądną porą dla religijnych ekstremistów w Afganistanie. W kilku prowincjach talibowie stracili broń, wolność, zdrowie, a nawet...

Obfite opady śniegu sparaliżowały Japonię

Mieszkańcy Japonii zmagają się ze skutkami rekordowych opadów śniegu. Policja poinformowała, że w ciągu ostatniego weekendu, w związku ze śnieżycami – życie straciło...